Kalastajan Savukoski

Kalastajan Savukoski -hanke

Savukosken kunta käynnisti elokuussa 2013 kalastusmatkailun edistämiseen keskittyvän Kalastajan Savukoski-kehittämishankkeen. Hankkeen yleistavoitteena on Savukosken kesämatkailun kehittäminen kasvavan kalastusmatkailun myötä. Se tähtää myös alueen yritystoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen sekä Savukosken tunnettuuden lisäämiseen oivana kalastusmatkailukohteena.

Hankkeen tausta

Kesäkuun 25. päivänä 2013 Lapin ELY-keskus hyäksyi hankkeen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston elinkeinojen kehittämistuen saajaksi. Hanke toteutetaan 1.7.2013 - 31.12.2014 Savukosken kunnan alueella. Sen kohderyhmänä ovat kaikki virkistyskalastuksesta ja luonnosta kiinnostuneet henkilöt. Erityskohderyhmän muodostavat alueen matkailuyritykset.

Kolme koskea kehittämisen pilottikohteena

Hanke kokoaa web-sivustolle Savukosken kunnan alueella olevien kalastusalueiden ja -paikkojen tiedot, säännökset sekä lupakäytännöt. Näin tuleva virkistyskalastaja löytää helposti alueen kalapaikkavinkit jo retkeä suunnitellessaan.

Toiminnallisena tavoitteena on saattaa kalastuskohteiden opastus sekä palveluvarustus hyvään ja kalastajien arvostamaan kuntoon. Ensivaiheessa pilottikohteiksi on valittu kolme koskikalastuskohdetta; Savukoski, Miekkakoski (itä- ja länsiranta) sekä Pahtakoski. Näiden kohteiden palveluvarustus, opasteet ja saavutettavuus rakennetaan hankkeen investointiosissa kuntoon.

Valittuihin kohteisiin suoritettiin katselmus ja inventointi 8.-9.8.2013. Katselmuksen perusteella kohteista on laadittu havainto- ja inventointiraportti sekä suunnitelmat kohteiden parantamisesta ja uudisrakentamisesta. 

Tavoitteena saalisvarmuuden palauttaminen

Hankkeen keskeisenä teemana on saalisvarmuuden parantaminen ja etenkin mitat täyttävän saaliskalan varmistaminen alueen vesistöjen virkistyskalastajille. Yleinen näkemys on, että pyyntikokoisen kalan istuttaminen on takuuvarma keino saada kalastajat runsain joukoin takaisin kalapaikoille ja tulemaan myös uudestaan.

Pyyntikokoisen kalan istutustoiminalle luodaan kehittämishankkeen puitteissa seuranta- ja tutkimusohjelma. Ainakin osa kalaistukkaista tullaan merkkaamaan kalamerkillä (Carlin). Seurantaohjelmaan liittyen Ahma ympäristö Oy on tehnyt koskikohteissa 11.–12.9.2013 vedenlaadun mittaukset, pohjaeläinselvitykset sekä sähkökoekalastukset. Hanke koordinoi yhdessä Ahma ympäristö Oy kanssa Savukosken alueelle kirjanpitokalastajia sekä saattaa kalastus- ja saalispalauteasiat seurantaohjelman piiriin vuoden 2014 aikana.

Tulossa myös virtuaalikosket

Pilottikohteena toimivista koskista luodaan web-sivustolle näyttävä virtuaalimaailma. Näistä virtuaalikoskinäkymistä voi seurata uudella ja kiehtovalla tavalla istutuskalojen maailmaa. Näkymä havainnollistaa sekä istutustilanteen että koko jokialueen kalansaalistilanteen kehittymisen lähes reaaliajassa. Saalispalautteen perusteella päivittyy myös istutuskalojen vaellustiedot ja tiedot kalojen kasvusta. Kalastaja voi siirtää saalistiedon järjestelmään älypuhelimella tai web-sivuston kautta. Hän voi myös osallistua itse kalojenistutustoimintaan ostamalla järjestelmästä omia nimikkokaloja tuleviin istutuksiin.

Kalastusseura Kalastajan Savukoski ry koordinoi

Kalojen istutustoimintaa koordinoi alueelle perustettu kalastusseura Kalastajan Savukoski ry, joka yleishyödyllisenä ja kaikille avoimena yhdistyksenä edistää ja kehittää virkistyskalastuksen harrastamista sekä vaelluskalakantojen ja kalavesien hoitoa alueella. Yhdistys ottaa hoitaakseen kehittämisosiossa syntyvän toimintamallin, johon liittyy keskeisesti varojen hankinta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Pääosin kalastuskohteiden ja webin mainostilamyynnistä saatavat myyntitulot käytetään ensisijaisesti kalanistutuksiin, kalavesien hoitoon ja internet-toimintojen pyörittämiseen sekä kalastuspoolien ylläpito- ja huoltotoimiin.

 

Savukosket
kutsuvat kalaan!

Lataa ennakkoesite (pdf)

Savukosket kutsuvat kalaan!