Kalastajan Savukoski

Vedenlaadun, pohjaeläimistön,
kalaston ja kalastuksen
selvitykset ja seuranta

Kalaston menestymisen kannalta veden- ja pohjanlaadun, virtausolojen, ravintoverkon, sekä kalaston rakenteen vaikutukset ovat aina keskiössä. Siksi kalaston menestymisen ymmärtäminen vaatii aina riittäviä perustietoja kyseisistä tekijöistä. Tämä korostuu etenkin istutettavien tai muuten alueelle leviävien lajien kohdalla myös siinä tapauksessa, että lajia jo esiintyisi luontaisesti alueella. Myös lajin populaatiokoon muutokset vaikuttavat monimutkaisessa eliöiden välisessä verkostossa. Riittävällä seurannalla tuotetaan luotettavaa tietoa hankkeen muun suunnittelun, toiminnan ja ylläpidon tarpeisiin. Esimerkiksi taimenten istutusmäärien ja –koon määrittelyn tulee perustua ajantasaiseen tutkimustietoon, jotta voidaan taata kalastajille optimaaliset mahdollisuudet onnistuneiden kalastuskokemusten saamiseen.

Kalastuskohteiden vedenlaadun, pohjaeläimistön, kalaston ja kalastuksen seurantaa toteutetaan sekä vuosittaisen perusseurannan, että kertaluonteisesti / määrävuosin toteutettavien seuranta-menetelmien avulla. Seuranta painottuu projektin alkuun, millä pohjustetaan hankkeen menestyksellistä aloitusta. Tämän jälkeen painotetaan ns. perusseurantaa, jonka avulla saadaan ajantasaista ja vuosien myötä myös pidemmän aikavälin vertailukelpoista aineistoa hankkeen toiminnan arviointiin ja hienosäätöön. Vuosittaisen seurannan avulla voidaan havaita myös muista tekijöistä (mm. poikkeukselliset sääolot) johtuvia heilahteluja niin kalastuksessa kuin vedenlaadussa ja biologisissa tekijöissäkin. Määrävuosin tehtävät selvityksillä tilannetta ”tarkistetaan” laajemmin ja niiden avulla saadaan seurantatietoja mahdollisista muutoksista perusseurannan ulkopuolelle jäävien osa-alueiden osalta.

Kalastajan Savukoski –hankkeen puitteissa on kohdealueen seurantaa tarkoitus toteuttaa sähkökoekalastuksien, vesinäytteiden oton ja pohjaeläinnäytteiden avulla. Em. seurantamenetelmiä käytettiin ensimmäisen kerran loppukesällä 2013 vertailukelpoisen ”perustila-aineiston” saamiseksi ennen varsinaisten jokeen kohdistuvien toimien (esim. kalaistutukset) aloittamista. Jatkossa alueelle on tarkoitus rekrytoida kirjanpitokalastajia, minkä lisäksi kohteilla vierailevilta kalastajilta kerätään saalispalautteita.

Lataa Biologiset selvitykset 2013 -raportti »